СВЄЖЕНЦОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

 
 

СВЄЖЕНЦОВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ КОРМІВ І ГОДІВЛІ ТВАРИН

ПРОФЕСОР 

СВЄЖЕНЦОВ

АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

 

Основні дати життя і діяльності

професора Свєженцова Анатолія Івановича

 

3 жовтня 1936

Народився у с. Українка Межівського району

Дніпропетровської області

1954

Закінчив 10 класів Межівської середньої школи

1954

Розпочав трудову діяльність у колгоспі «Червона Україна» Межівського району Дніпропетровської області

1955–1958

Служба в лавах збройних сил Радянського Союзу

1958–1963

Студент зоотехнічного факультету Московської

ветеринарної академії ім. К. І. Скрябіна, отримав

диплом з відзнакою за спеціальністю «Зоотехнія»

1963–1964

Старший зоотехнік Оргіївської держплемстанції

(Молдавія)

1964–1966

Директор племрадгоспу «Малоєшти» Оргіївського

району Молдавської РСР

1966–1969

Аспірант кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Кишинівського сільськогосподарського інституту

1970

Працює в Молдавському НДІ тваринництва

1970

Захист дисертації на тему: «Влияние кобальта на развитие и обмен веществ ремонтного молодняка свиней при разном уровне аминокислот в рационах» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Кормление с.-х. животных и технология кормов»

1970–1973

Директор племрадгоспу «Малоєшти» Молдавської РСР

1973

Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Молдавської РСР

1973

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора

1973–1977

Завідувач лабораторії «Мікроелементи в сільському господарстві» Кишинівського філіалу Центрального інституту агрохімічного обслуговування (ЦІНАО)

1977–1980

Асистент, старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Дніпропетровського сільськогосподарського інституту

1980–1982

Доцент кафедри годівлі с.-г. тварин Дніпропетровського СГІ

1981

Захист дисертації на тему «Обоснование микроминерального питания крупного рогатого скота в условиях промышленных комплексов Молдавской ССР» на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.02 «Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»

1982

Присуджено вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук

1982–1991

Завідуючий кафедрою годівлі с.-г. тварин Одеського сільськогосподарського інституту

1983

Присвоєно вчене звання професора кафедри годівлі сільськогосподарських тварин

1991–1995

Завідуючий кафедрою годівлі с.-г. тварин Кримського сільськогосподарського інституту

1995–2005

Завідуючий кафедрою годівлі с.-г. тварин Дніпропетровського аграрного університету

2003

Рішенням колегії Міністерства аграрної політики

нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня

2005

Професор кафедри годівлі сільськогосподарських

тварин Дніпропетровського державного аграрного університету

23 грудня 2007

Помер


 

 

 

Життєвий і науковий шлях
професора Свєженцова Анатолія Івановича

 

Ім’я Анатолія Івановича Свєженцова, доктора сільськогосподарських наук, професора добре відоме широкому колу вчених та практиків у галузі годівлі сільськогосподарських тварин та технології кормів. Науковий доробок вченого – 269 науково-методичних праць, у тому числі монографії, навчальні посібники, авторські свідоцтва та патенти на винаходи, які визнані в Україні та світі.

Професор А. І. Свєженцов – засновник наукової  школи Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Оптимізація нормованої годівлі продуктивних тварин». Разом зі своїми учнями він уперше в Україні започаткував вивчення важливої наукової проблеми, направленої на вдосконалення та оптимізацію раціонів годівлі продуктивних тварин і птиці з використанням інноваційних кормових засобів і біологічно активних речовин.

Анатолій Іванович народився 3 жовтня 1936 року у с. Українка Межівського району Дніпропетровської області в родині селянина. Після закінчення у 1954 році Межівської середньої школи розпочав трудову діяльність у колгоспі «Червона Україна» (с. Вознесенка, Межівський район), який очолював його батько.

Після служби в армії, у 1958 році розпочав навчання на зоотехнічному факультеті Московської ветеринарної академії ім. К. І. Скрябіна, яку з відзнакою закінчив у 1963 р. та одержав кваліфікацію «вчений зоотехнік». Саме в студентські роки А. І. Свєженцов зацікавився науковою роботою та проявив організаторські здібності, приймаючи активну участь у студентському житті факультету.

Після закінчення Московської ветеринарної академії ім. К. І. Скрябіна працював на посаді зоотехніка Оргіївської держплемстанції Молдавської РСР, а вже у 1964 році молодий фахівець очолив новостворений племрадгосп «Малоєшти» (Оргіївський район).

Цікавими і насиченими були для Анатолія Івановича роки навчання в аспірантурі Кишинівського сільськогосподарського інституту (1966-1970). Як аспірант кафедри годівлі сільськогосподарських тварин, він одразу ж після її закінчення у 1970 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив кобальту на розвиток і обмін речовин ремонтного молодняка свиней при різному рівні амінокислот в раціонах».

У 1970–1973 роках Свєженцов А. І. активно впроваджує здобуті наукові знання у практику знову очолюваного ним племрадгоспу «Малоєшти». Під його керівництвом у господарстві були запроваджені передові технології, на науковій основі проводились племінна робота і акліматизація чорно-рябої породи корів. За створення стада високопродуктивних корів і високі показники у тваринництві Молдавської РСР колектив племрадгоспу був нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, Почесним знаком Ради Міністрів СРСР, а господарству було присвоєно звання «Господарство високої культури землеробства». Анатолій Іванович був нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора та Почесною грамотою Президії Верховної Ради Молдавської РСР (1973).

З 1973 року Свєженцов А. І. продовжує свої наукові дослідження вже у Кишинівському філіалі Центрального інституту агрохімічного обслуговування сільського господарства (ЦІНАО), спочатку завідувачем відділом математичних методів, а з жовтня 1974 року очолює лабораторію «Мікроелементи в сільському господарстві». Значну увагу у дослідженнях було приділено впливу добрив на поліпшення поживності і якості кормів, впровадженню досягнень науки у практику.

У співпраці зі Всесоюзним біотехнічним інститутом на тваринницьких фермах випробовувалися різноманітні препарати, досліджувалась їх ефективність. Ним вперше були встановлені оптимальні норми згодовування мікроелементів у раціонах великої рогатої худоби в залежності від зон Молдавії, в т. ч. при їх використанні з продуктами відходів переробки хімічної промисловості та трав’яним борошном. Вивчено біогеохімічний стан і перспективи мінеральної годівлі великої рогатої худоби, наявність мікроелементів у питній воді, взаємодію мікроелементів з іншими факторами годівлі, вплив мінеральних і органічних добрив, що вносились, на наявність мікроелементів і амінокислот в основних кормових культурах.

Із 1975 по 1982 рік Свєженцов А. І. працював у Дніпропетровському сільськогосподарському інституті спочатку асистентом, старшим викладачем, а з 1980 року – доцентом кафедри годівлі 
с.-г. тварин.

У 1981 році Анатолій Іванович захистив докторську дисертацію на тему: «Обґрунтування мікромінеральної годівлі великої рогатої худоби в умовах промислових комплексів Молдавської РСР». У наступному році йому присуджено вчений ступінь доктора сільськогосподарських наук, а ще через рік – присвоєно вчене звання професора кафедри годівлі сільськогосподарських тварин ДСГІ.

Після захисту дисертації Анатолій Іванович активно проводить педагогічну, суспільну та адміністративну роботу. Серед наукового доробку цього періоду – визначення хімічного складу і поживності кормів Дніпропетровської області та дослідження ефективності використання мікроелементів у тваринництві: біологічно активних добавок та окремих і комплексних добавок солей мікроелементів і ферментних препаратів у раціонах тварин, кормового препарату мікробіологічного каротину (КПМК) у годівлі тварин, вирішення проблеми маловитратних технологій виробництва свинини, що ґрунтуються на інноваційних способах годівлі.

В основі проведених досліджень був застосований системний підхід до використання мікромінералів у годівлі худоби в умовах промислових комплексів, а виробництву запропоновані практичні рекомендації щодо використання кормового препарату мікробіологічного каротину у тваринництві, технологію виробництва соєвого замінника молока, рекомендації із застосування гумату натрію у скотарстві.

Упродовж 1982–1991років професор А. І. Свєженцов завідував кафедрою годівлі сільськогосподарських тварин Одеського СГІ, а згодом – Кримського сільськогосподарського інституту (1991–1995) та плідно працював на науковій і педагогічній ниві.

З 1995 по 2007 рік Анатолій Іванович продовжує наукову та педагогічну діяльність у Дніпропетровському державному аграрному університеті на чолі кафедри годівлі сільськогосподарських тварин (1995–2005), з 2006 року він – професор кафедри. Продовжуються важливі дослідження в галузі тваринництва, вивчається взаємозв’язок між мінеральними елементами і амінокислотами в кормах, а також їх метаболізм в організмі свиней та великої рогатої худоби.

Професором Свєженцовим А. І. разом зі своїми учнями було вивчено ефективність використання побічних продуктів крохмале-патокового та гірчичного виробництва, мікробіологічного каротину та нетрадиційних кормових добавок в раціонах годівлі тварин, низькопротеїнових кормів тваринного походження в годівлі курей-несучок, побічних продуктів м’ясопереробної промисловості в годівлі поросят, запропоновано виробництву шляхи збільшення виробництва свинини на основі ресурсозберігаючих технологій, надана біологічна і економічна оцінка нетрадиційних джерел кормового білка, результати яких мають актуальне значення і понині.

Завдяки невтомній праці і таланту науковця-дослідника А. І. Свєженцовим було опубліковано за цей період більше 100 наукових праць. Значний науковий інтерес мають праці: «Кормление сельскохозяйственных животных в условиях степи Украины» (1998); «Нормированное кормление сельскохозяйственных животных» (1998);«Особливості годівлі високопродуктивних корів» (1999); «Основы полноценного кормления свиней» (2000);«Практические методики исследований в животноводстве» (2002); «Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія» (2003); «Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных» (2004); «Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы» (2004); «Нормована годівля свиней» (2005); «Корма и кормление сельскохозяйственной птицы» (2006).

У 2008 році, вже після його раптової смерті, було видано книгу «Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы», в якій надано характеристику основних груп кормів, їхнього впливу на продуктивність сільськогосподарських тварин, описані технології виробництва і зберігання комбікормів, преміксів, БМВД, викладено довідкові дані за протеїновим, енергетичним, мінеральним та вітамінним складом кормів, у тому числі нетрадиційних.

Професор А. І. Свєженцов добре відомий у наукових колах, а його наукові розробки і рекомендації широко використовуються спеціалістами аграрної галузі. Значну увагу він приділяв вихованню молоді, постійно дбав про підтримку молодих науковців, їх енергійних починань. Як досвідченого педагога Анатолія Івановича часто запрошували для надання методичної і консультативної допомоги викладачам і пошукачам. Під його науковим керівництвом було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук. Він завжди передавав свої знання і набутий досвід молоді, а як особистість, його визначала велика людська доброта, чуйність, інтелігентність, доброзичливість, послідовність і впевненість у своїх наукових пошуках, надзвичайна працездатність. Життя перевіряло його на міцність і людяність, на мужність і стійкість, але за будь-яких обставин йому вдавалося зберігати честь і гідність Людини.

Вчений, ім’я якого відомо далеко за межами України, професор А. І. Свєженцов опублікував 269 наукових робіт, у тому числі 3 монографії, 6 навчальних посібників, 7 довідників, багато методичних розробок і рекомендацій. Новизна його досліджень підтверджена чотирма патентами, авторськими свідоцтвами.

Він був Почесним професором Кам’янець-Подільської агротехнічної академії. За сумлінну працю професор А. І. Свєженцов нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, Грамотою Президії Верховної Ради Молдавської РСР, знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня.

Помер у 2007 році.

 Создан 15 дек 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО Дніпропетровська область у складі УРСР | Інформаційно-пізнавальний портал